Panel użytkownika
[[ defaults.name ]]
[[ defaults.user.company.company_name ]]
Niezweryfikowany

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 (Postanowienia ogólne; rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną)
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 2. Właścicielem Serwisu jest spółka Abucoins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 19/22, 61-884 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689296, posiadającą numery NIP 7831762644; REGON 367914649 i kapitał zakładowy 50.000 zł całkowicie opłacony.

 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usługi polegają na dostarczeniu Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do wymiany informacji i zawierania Transakcji.§ 2 (Definicje)
 1. Abucoins oznacza spółkę Abucoins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 19/22, 61-884 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689296, posiadającą numery NIP 7831762644; REGON 367914649 i kapitał zakładowy 50.000 zł całkowicie opłacony.

 2. Waluta Wirtualna oznacza zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim; lista Walut Wirtualnych, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis określona jest w Załączniku 1 do Regulaminu.

 3. Usługodawca oznacza Abucoins;

 4. Użytkownik oznacza podmiot korzystający z Serwisu.

 5. Usługi oznacza usługi dotyczące lub związane z kojarzeniem Użytkowników celem zawierania przez nich za pośrednictwem Serwisu Transakcji obejmujących Waluty Wirtualne oraz inne usługi umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu.

 6. Umowa oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem regulująca zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 7. Serwis oznacza stronę internetową Usługodawcy znajdująca się pod adresem: https://abucoins.com wraz z podstronami;

 8. Transakcja oznacza umowę sprzedaży (zbycia labo nabycia) Waluty Wirtualnej w zamian za inną Walutę Wirtualną, albo w zamian za Środki Pieniężne zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikami;

 9. Dane Logowania oznaczają adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika.

 10. Konto oznacza konto Użytkownika w Serwisie.

 11. Środki Pieniężne oznaczają walutę polską (PLN) oraz waluty obce określone w Załączniku 2 do Regulaminu.

 12. Panel Użytkownika oznacza Usługę dostępną po zalogowaniu się na Konto polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi niezbędnych do zarządzania Kontem i korzystaniem z pozostałych Usług, w szczególności Usługi obejmującej zawieranie Transakcji.§3 (Rejestracja Użytkownika i Konto)
 1. W celu korzystania z Usług, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.

 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się pod adresem: https://abucoins.com/register i podać w nim wymagane dane, w tym dane osobowe i Dane Logowania.

 3. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza rejestracyjnego, zakończenia zakładania i aktywacji Konta oraz rozpoczęcia korzystania z Usług niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także akceptacja linku aktywacyjnego wysłanego przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.

 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 8. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych wymaganych w procedurze zakładania Konta, jeżeli uległy one zmianie. Użytkownik aktualizuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie aktualizacji profilu Użytkownika.

 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta lub Serwisu dla tego Użytkownika.§4 (Akceptacja Regulaminu)
 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:


  • Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

  • Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu.

  • Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na zdefiniowany na Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę, niestanowiących informacji handlowej, w tym informacji dotyczących zmian w systemie informatycznym Usługodawcę, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz nowych funkcjonalnościach Serwisu.

  • Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu.
§5 (Zawieranie Transakcji za pośrednictwem Serwisu )
 1. Zawarcie i wykonanie Transakcji jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika następujących wymogów:


  • dokonanie pełnej rejestracji Użytkownika i założenie Konto;

  • zalogowanie się przez Użytkowania na Konto z użyciem Danych Logowania;

  • dokonanie wpłaty Waluty Wirtualnej przeznaczonej na wykonanie zawartej Transakcji na adres danej Waluty Wirtualnej wskazany w Serwisie w Panelu Użytkowania w zakładce BALANCE i jej zaewidencjonowanie na tym adresie;

  • złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji.


 2. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej. Wymagana liczba potwierdzeń dla danej Waluty Wirtualnej znajduje się pod adresem: https://abucoins.com/user/balance.

 3. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji następuje poprzez wybranie i określenie wszystkich wymaganych elementów i formy Transakcji (w szczególności ceny i ilości nabywanej albo zbywanej Waluty Wirtualnej) w Panelu Użytkownika pod adresem https://abucoins.com/trade.

 4. Wykonanie Transakcji następuje z chwilą wpisania kwoty Waluty Wirtualnej objętej dyspozycją Użytkownika do rejestru czyli do bloku a następnie do łańcucha bloków oraz ujawnienia jej w Panelu Użytkownika w zakładacie https://abucoins.com/user/balance. Z chwilą wykonania danej Transakcji jej status zostaje określony w Panelu Użytkownika oznaczeniem: Done.

 5. Użytkownik może śledzić status Transakcji objętej dyspozycja Użytkowania pod adresem: https://abucoins.com/user/transactions-history.

 6. Serwis nie gwarantuje zysku na zmianie różnicy kursowej Waluty Wirtualnej.§6 (Wypłata Walut Wirtualnych)
 1. Wypłata Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie następuje poprzez złożenie dyspozycji wypłaty Waluty Wirtualnej w Panelu Użytkownika pod adresem https://abucoins.com/user/balance na adres wskazany przez użytkownika.

 2. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty na adresie wskazanym przez Użytkowania jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej. Wymagana liczba potwierdzeń dla danej Waluty Wirtualnej znajduje się pod adresem: https://abucoins.com/user/balance.§7 (Pozostałe obowiązki Użytkownika)
 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami i powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet z poszanowaniem praw osób trzecich.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w dobrej wierze. W przypadku wykrycia błędów w oprogramowaniu serwisu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach, oraz od powstrzymania się od wykorzystania znalezionego błędu na niekorzyść Usługodawcy lub innych Użytkowników.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów, które mogą być wymagane przez Usługodawcę w związku z Transakcją. Usługodawca ma prawo do odmowy albo wstrzymania realizacji transakcji albo zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie dostarczy w odpowiednim czasie informacji i materiałów wymaganych przez Usługodawcę.§8 (Odpłatność Usług)
 1. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie.

 2. Opłata za świadczone Usługi pobierana jest automatycznie z Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie w wykonania danej Transakcji.

 3. Szczegółowe zasady pobierania i wysokość opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się pod adresem: https://abucoins.com/fees

 4. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.§9 (Szczególne procedury w zakresie bezpieczeństwa Transakcji)
 1. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przed przyjęciem Transakcji do realizacji, w szczególności podejrzenia, że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji; lub (ii) odmówić przyprowadzenia Transakcji;

 2. Dodatkowa weryfikacja Użytkownika przez Usługodawcę może polegać w szczególności na zobowiązaniu Użytkownika do przesłania przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika w celu uzupełnienia lub weryfikacji udostępnionych danych dotyczących tożsamości Użytkownika .

 3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu zakładania Konta i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia konta.

 4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji nie zostaną usunięte, w szczególności nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania Transakcji nie jest obarczone wadą, Usługodawca odmówi przeprowadzenia Transakcji.

 5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika i usunięcie wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji stanowi podstawę do realizacji Transakcji przez Użytkownika poddanego procesowi weryfikacji.

 6. Późniejsza realizacja Transakcji po uprzednim przeprowadzeniu procedury weryfikacji następuje z przyjęciem kursu pomiędzy odpowiednimi Walutami Wirtualnymi, jaki obowiązywał w chwili złożenia dyspozycji przeprowadzenia Transakcji, a żadnej ze stron Transakcji nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

 7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w trakcie realizacji Transakcji albo po zrealizowaniu Transakcji, w szczególności podejrzenia że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji; lub (ii) wstrzymać realizację Transakcji - przez co rozumie się czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z części wartości majątkowych zaewidencjonowanych na Koncie, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia Transakcji przez Użytkowników; albo (iii) zablokować Konto Użytkownika - przez co rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zaewidencjonowanych ulokowanych przez Użytkownika na Koncie; do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 8. Wstrzymanie wykonania Transakcji lub zablokowanie Konta następuje na wniosek lub w wyniku jakiegokolwiek orzeczenia jakiegokolwiek organu Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej instytucję powołanej do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska), z którego wynika taki obowiązek. Wstrzymanie realizacji Transakcji lub zablokowanie Konta Użytkownika może nastąpić również na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej.

 9. W przypadku wykonania Transakcji po uprzednim wstrzymaniu realizacji Transakcji lub zablokowaniu Konta Użytkownika następuje z przyjęciem kursu pomiędzy odpowiednimi Walutami Wirtualnymi, który obowiązywał w chwili złożenia dyspozycji przeprowadzenia Transakcji, a żadnej ze stron Transakcji nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

 10. Usługodawca informuje niezwłocznie strony Transakcji o odmowie realizacji Transakcji, wstrzymaniu realizacji Transakcji albo zablokowaniu Konta.§10 (Zakres odpowiedzialności Usługodawcy)Usługodawca tworzy warunki techniczne umożliwiające funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z niego przez Użytkowników. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, takich jak powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, lub ze zdarzeń zbliżonych do siły wyższej, a którym Usługodawca nie mógł się sprzeciwić ani zapobiec, takich jak wojna czy stan wyjątkowy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za – wynikające z okoliczności, którym Usługodawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec - opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z zakłóceń wykorzystywanego przez Użytkownika połączenia z Internetem, nieleżących po stronie Usługodawcy usterek sprzętu, zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich, bądź wynikają z wszelkich innych zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu.§11 (Pozostałe przypadki wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy)
 1. Usługodawca nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Stronami takich Transakcji są wyłącznie zawierający je Użytkownicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec danego Użytkownika przez innych Użytkowników, w szczególności poprzez nienależyty lub niegodny z rzeczywistością opis oferty lub niezgodność oferty Transakcji z rzeczywistością, wady prawne Waluty Cyfrowej, opóźnienia w płatnościach, błędnej kalkulacji kosztów, naruszenia przez Użytkowników warunków umów oraz naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich lub brak zdolności Użytkowników do zawarcia lub wykonania umów zawartych przy wykorzystaniu Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkowania zysku albo za poniesienie przez Użytkownika straty związanej lub wynikającej z kupna lub sprzedaży Walut Wirtualnych za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie informacje odnośnie ceny sprzedaży albo zakupu Walut Wirtualnych pochodzą wyłącznie od Użytkowników Serwisu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: (i) usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy; (ii) następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim Danych Logowania; (iii) za błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi; oraz (iv) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wpłat albo wypłat Walut Wirtualnych, w tym ich odpowiednie zaewidencjonowanie; chyba że takie naruszenie wynikają z jego winy.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje potencjalne ryzyka związane z działalnością innych Użytkowników wykorzystujących fałszywe dane lub fałszywą tożsamość. Ze względu na to, że weryfikacja Użytkowników za pośrednictwem Internetu jest ograniczona, Usługodawca nie może i nie potwierdza wszystkich danych przekazywanych mu przez każdego Użytkownika.

 5. Usługodawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność i dostępność produktów i usług oferowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub zdolność Użytkowników do zawarcia lub wykonania umów zawartych przy wykorzystaniu Serwisu.

 6. Niezależnie od powyższych warunków i z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy, jego pracowników i osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, względem Użytkownika za wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z Serwisu będzie ograniczona do kwoty będącej równowartością sumy opłat wniesionych przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy lub podmiotów z nim powiązanych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających działanie będące podstawą odpowiedzialności.

 7. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania Serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W takiej sytuacji, informacja o zawieszeniu działania Serwisu oraz planowanym terminie jego wznowienia zostanie zamieszczona na stronach Serwisu ze stosowym wyprzedzeniem. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.§12 (Wymagania techniczne)
 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:


  • sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

  • przeglądarki obsługującej [HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)],

  • JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).


 3. Do korzystania z Serwisu rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies.

 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.§13 (Umowa; odstąpienie i wypowiedzenie Umowy; usunięcie Konta)
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą z chwilą dokonania pełnej rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta. Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może korzystać z Usług.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego okresu na jaki zostaje zawarta.

 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres [email protected] Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku skorzystania z Usług przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Umowa rozwiązuje się nie wcześniej niż z chwilą wykonania wszystkich dyspozycji zawarcia Transakcji zleconych przez Użytkownika przez doręczeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy..

 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 6. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wysłanego na adres e-mail [email protected]

 7. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie ma prawa składania dyspozycji realizacji Transakcji.

 8. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, Usługodawca usuwa Konto i zobowiązany jest do wypłaty Użytkownikowi wolnych (nieobjętych żadną Transakcją) Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.§14 (Prawa autorskie)9.1 Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) oraz ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zmianami).9.2 Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody Usługodawcy do kopiowania, przerabiania lub pobierania jakichkolwiek informacji, tekstów, zdjęć, plików wideo, katalogów, baz danych lub aukcji udostępnianych na stronach Serwisu w jakimkolwiek celu, w szczególności w celu ich odsprzedaży, publikacji lub jakiejkolwiek dystrybucji.§15 (Dane osobowe i Polityka Prywatności)Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności Serwisu.§16 (Tryb postępowania reklamacyjnego)
 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:


  • e-mailem na adres: [email protected],

  • ustnie: telefonicznie pod numerem +48 61 333 22 52 (koszt połączenia według taryfy operatora),

  • w formie pisemnej: osobiście w siedzibie ul. Rybaki 19/22 61-884 Poznań, albo przesyłką pocztową na ww. adres,

  • za pomocą Live Chat na stronie internetowej - https://abucoins.com


 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Użytkownika, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Użytkownik powinien podpisać protokół.

 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca poinformuje Użytkownika o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługodawca powiadomi Użytkownika w formie papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną§17 (Postanowienia końcowe)
 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem siedmiu dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla Transakcji rozpoczętych przed wejściem w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. Użytkownik przy pierwszym (od dnia wejście w życie zmian Regulaminu) logowaniu w Serwisie zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji nowego brzmienie Regulaminu jest tożsame z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Świadczenie Usługi podlega prawu polskiemu.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym według właściwości wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.