Panel użytkownika
[[ defaults.name ]]
[[ defaults.user.company.company_name ]]
Niezweryfikowany

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje§ 1
W niniejszym regulaminie serwisu „Abucoins”, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
Serwis” – serwis internetowy działający pod nazwą Abucoins, znajdujący się pod adresem abucoins.com oraz jego podstronami,
Dostawca” – Abucoins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 19/22, 61-884 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689296, NIP 7831762644; REGON 367914649, o kapitale zakładowym 50.000 zł; adres e-mail: [email protected],
Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Serwisu,
Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulami,
Kryptowaluta” – zbywalne prawo majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa reprezentacja wartości, posiadająca swój ekwiwalent w środku płatniczym, traktowana jako środek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadająca statusu środka płatniczego i niebędąca pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które może być przekazywane,
Środki” – Kryptowaluty stanowiące dopuszczalny przedmiot obrotu w ramach Serwisu, wskazane przez Dostawcę na stronie internetowej o adresie: https://abucoins.com/pl/zalacznik1,
Transakcja” - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, obejmującą zbycie i nabycie Kryptowaluty w zamian za inną Kryptowalutę,
Giełda” – lista zewidencjonowanych zleceń nabycia lub zbycia Środków skierowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, stanowiących ofertę zawarcia Transakcji,
Maker” – Użytkownik, który składa zlecenie nabycia albo zbycia Środków za pośrednictwem Serwisu, które zostaje zaewidencjonowane na Giełdzie, oczekując na złożenie korespondującej oferty przez innego Użytkownika,
Taker” – Użytkownik, który składając zlecenie nabycia albo zbycia Środków doprowadza do finalizacji Transakcji w wyniku dopasowania skierowanego przez siebie zlecenia nabycia albo zbycia Środków do oferty już zaewidencjonowanej na Giełdzie,
Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.II. Postanowienia ogólne§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników usług, które polegają m.in. na umożliwieniu im stworzenia Konta w Serwisie oraz udostępnieniu elektronicznej platformy dającej możliwość zawierania Transakcji.§ 3
Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe Użytkownika. Wystarczający jest dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.§ 4
Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą m.in. do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, do monitorowania działań Użytkownika oraz w celach statystycznych.
Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub ustawieniach urządzenia dostępowego. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 34 - § 36 Regulaminu.§ 5
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu, naruszenie jego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa danych Użytkowników.
Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności zabronione jest podszywanie się pod inną osobę.§ 6
Założenie Konta jest bezpłatne.III. Założenie Konta§ 7
W celu założenia Konta, należy kliknąć przycisk „Rejestracja”. Dla założenia konta niezbędne jest wskazanie adresu e-mail oraz hasła, a także kliknięcie przycisku „Utwórz konto”. Dostawca wysyła następnie do Użytkownika e-mail z linkiem aktywacyjnym dla celów założenia Konta. E-mail stanowi ofertę zawarcia między Użytkownikiem a Dostawcą umowy o założenie Konta.
Uprawnionym do założenia Konta jest wyłącznie Użytkownik, który ukończył 18 lat.§ 8
Kliknięcie odnośnika „Potwierdzam swój adres e-mail” w e-mailu z linkiem aktywacyjnym stanowi przyjęcie oferty Dostawcy i skutkuje zawarciem umowy o założenie Konta, czego efektem jest uaktywnienie Konta i umożliwienie Użytkownikowi korzystania z pozostałych usług Serwisu.
W Serwisie obowiązują trzy warianty umowy o założenie Konta, które uzależniają udostępniony Użytkownikowi limit wypłat i rodzaj Środków w ramach Transakcji oraz stopień weryfikacji i zakres danych pobieranych od Użytkownika.
Poziom 1 - dzienny limit wypłat 1 BTC dziennie (lub równowartość w innej Kryptowalucie)​,
Poziom 2 - dzienny limit wypłat 6 BTC dziennie (lub równowartość w innej Kryptowalucie)​,
Poziom 3 - dzienny limit wypłat więcej niż 6 BTC dziennie (lub równowartość w innej Kryptowalucie)​.
Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.§ 9
Dla uzyskania Poziomu 2 Konta, Użytkownik winien użyć przycisku „Zweryfikuj swoje konto”, ewentualnie przycisku „Weryfikacja” w panelu użytkownika oraz wypełnić pola formularza rejestracyjnego, zawierające następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, obywatelstwo, oznaczenie i data wydania dokumentu tożsamości, jak również winien załadować do Serwisu fotografię zdjęcia dowodu osobistego albo paszportu dla potrzeb weryfikacji wskazanych danych.
Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza z danymi weryfikacyjnymi do Dostawcy i stanowi ofertę modyfikacji Umowy o założenie Konta do poziomu uprawnień wynikających z Konta o Poziomie 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych, Dostawca wysyła następnie do Użytkownika e-mail z informacją o zmianie umowy dot. Konta do Poziomu 2, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Użytkownika.
Dla zmiany umowy o założenie Konta do Poziomu 3, niezbędny jest bezpośredni kontakt z Dostawcą poprzez kliknięcie przycisku „Kontakt z Działem Wsparcia”.
Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza danych innych osób niż Użytkownik lub danych nieprawdziwych. Zabronione jest wykorzystywanie cudzych lub fikcyjnych danych dla celów założenia Konta lub modyfikacji poziomu Konta.§ 10
Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta albo umowy modyfikującej poziom Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia albo modyfikacji Umowy, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 8 ust. 1 albo § 9 ust. 2.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie albo modyfikację Konta, Użytkownik powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na przykład pocztą elektroniczną na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie albo modyfikację Konta wystarczy, aby Dostawca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.§ 11
Użytkownik mając na względzie swoje bezpieczeństwo winien przechowywać swoje dane do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.§ 12
Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych przekazanych Dostawcy w ramach procesu weryfikacji Poziomu 2 Konta.§ 13
Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.IV. Usługi dostępne po założeniu Konta§ 14
Po zalogowaniu się do swojego Konta, Użytkownik ma możliwość m.in.:
zasilenia swojego salda przypisanego do Konta poprzez wpłatę Środków,
realizacji Transakcji,
realizacji wypłaty z salda przypisanego do Konta,
zapoznania się z historią swoich wpłat i wypłat Środków oraz Transakcji,
autoryzacji swojej tożsamości poprzez uwierzytelnienie dwuetapowe,
realizacji ewentualnie uzyskanych kodów promocyjnych dot. usług Serwisu.§ 15
Realizacja Transakcji jest możliwa po uprzednim zasileniu przez Użytkownika salda przypisanego do Konta o odpowiednią dla Transakcji wartość Środków.

Celem zasilenia salda w Serwisie, Użytkownik winien skorzystać z przycisku „wpłać” przy odpowiednim oznaczeniu Kryptowaluty.
Wpłacając Kryptowaluty na saldo, w celu ich przechowania, Użytkownik przenosi na Dostawcę prawa do tych Kryptowalut, w tym prawo do rozporządzania nimi jak i wyboru metody ich przechowania, z zastrzeżeniem, że Dostawca jest zobowiązany, do zwrotu – niezwłocznie na pierwsze żądanie Użytkownika – takich samych Kryptowalut (tj. oznaczonych co do gatunku), w takiej samej liczbie (chyba, że w danym momencie Użytkownik żąda zwrotu mniejszej liczby Kryptowalut).
Dostawca na pierwsze żądanie Użytkownika, zgłoszone za pośrednictwem Serwisu, dokona zwrotu na rzecz Użytkownika przekazanych na saldo Kryptowalut lub rozporządzi nimi zgodnie z inną dyspozycją Użytkownika – np. udostępni je w celu zrealizowania Transakcji.§ 16
Użytkownik w ramach Serwisu może doprowadzić do realizacji Transakcji poprzez:
zlecenie o limicie ceny („limit order”),
zlecenie rynkowe („market order”).§ 17
Zlecenie o limicie ceny polega na zbyciu albo nabyciu Kryptowaluty po cenie określonej przez Użytkownika składającego zlecenie. W takiej sytuacji, Transakcja zostanie zrealizowana wyłącznie w sytuacji, gdy dany próg cenowy wskazany przez Użytkownika składającego zlecenie zostanie osiągnięty. Zlecenie nabycia zostanie zrealizowane również w przypadku, kiedy cena będzie niższa niż wskazana przez Użytkownika składającego zlecenie nabycia. Zlecenie zbycia zostanie zrealizowane również w przypadku, kiedy cena będzie wyższa od oczekiwanej przez Użytkownika składającego zlecenie zbycia.
Jeśli zlecenie nabycia lub zbycia nie zostanie zrealizowane natychmiastowo (tzn. jeżeli oczekuje ono na pojawienie się na Giełdzie korespondującego zlecenia zbycia przez innego Użytkownika po oczekiwanej lub niższej cenie), jest ono rozpatrywane w Serwisie jako zlecenie oczekujące („pending order").
W celu złożenia zlecenia o limicie ceny, Użytkownik powinien najpierw wcisnąć przycisk „LIMIT”, a następnie przycisk „ZŁÓŻ OFERTĘ KUPNA” albo „ZŁÓŻ OFERTĘ SPRZEDAŻY” po wyborze odpowiedniego Środka mającego stanowić przedmiot oferty dot. Transakcji.§ 18
Zlecenie rynkowe („market order”) polega na natychmiastowej realizacji zlecenia zbycia albo nabycia po najkorzystniejszej (tj. najniższej w przypadku nabycia, najwyższej w przypadku zbycia) cenie aktualnie udostępnionej przez Użytkowników na Giełdzie. Dla realizacji Transakcji jest niezbędne zaewidencjowanie na Giełdzie co najmniej jednego, odpowiednio korespondującego zlecenia innego Użytkownika.
Zlecenie rynkowe może być zrealizowane częściami, poprzez ciąg Transakcji, z których każda będzie przypisana odmiennej cenie w razie niemożności pokrycia całego zlecenia odpowiednio udostępnioną na Giełdzie pojedynczą ofertą innego Użytkownika.
W celu złożenia zlecenia rynkowego Użytkownik powinien najpierw wcisnąć przycisk „MARKET”, a następnie przycisk „KUP” albo „SPRZEDAJ” po wyborze odpowiedniego Środka mającego stanowić przedmiot oferty dotyczącej Transakcji.§ 19
Stroną każdej Transakcji jest odpowiednio Maker i Taker.
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa Dostawca informuje Użytkowników, iż nie przysługuje im prawo do odstąpienia od zawartej Transakcji.§ 20
Odpłatność za korzystanie z usług Serwisu na rzecz Dostawcy ma charakter prowizyjny i zostaje ustalona w następującej wysokości, naliczanej od wartości przedmiotu Transakcji:a. Dla Transakcji, których przedmiotem jest wymiana Kryptowaluty na inną Kryptowalutę:
Prowizja obciążająca Makera będącego stroną danej Transakcji: 0.0% wartości Środka stanowiącego przedmiot Transakcji po stronie Makera;
Prowizja Prowizja dla Takera będącego stroną danej Transakcji: 0.1% wartości Środka stanowiącego przedmiot Transakcji po stronie Makera.
b. Dla Transakcji, których przedmiotem jest wymiana Kryptowaluty na Środek pieniężny albo odwrotnie:
Prowizja obciążająca Makera będącego stroną danej Transakcji: 0.0% wartości Środka stanowiącego przedmiot Transakcji po stronie Makera;
Prowizja Prowizja dla Takera będącego stroną danej Transakcji: 0.25% wartości Środka stanowiącego przedmiot Transakcji po stronie Makera.
Opłaty należne Dostawcy zostaną rozliczone poprzez potrącenie wynagrodzenia prowizyjnego z wartością konkretnego Środka stanowiącego przedmiot danej Transakcji po stronie Użytkownika. Potrącenie będzie dokonywane natychmiastowo z chwilą zawarcia Transakcji, a jego następstwem będzie zmniejszenie wartości salda przypisanego do Konta i aktualizowanego w następstwie finalizacji Transakcji o wysokość należnej Dostawcy prowizji. Potrącenie nie wymaga w tym zakresie dodatkowych oświadczeń Stron.
Dostawca przewiduje czasowe akcje promocyjne. Dla skorzystania z akcji promocyjnej niezbędne jest wpisanie odpowiedniego, uprzednio uzyskanego kodu promocyjnego. Po jego wpisaniu, Użytkownik nie zostanie obciążony prowizją z tyt. realizowanej Transakcji, o ile zasady konkretnej akcji promocyjnej nie będą stanowić inaczej.§ 21
W celu wypłaty Środków przypisanych do salda Konta, Użytkownik winien skorzystać z przycisku „Wypłać”. Niezbędne jest wskazanie adresu dostępowego dla danej Kryptowaluty zgodnie z zasadami jej wykorzystywania w obrocie.
W związku z faktem, że Serwis nie umożliwia rozliczeń w środkach innych niż Kryptowaluty - wszelkie środki pieniężne, które Użytkownik przechowywał w Serwisie, w tym jako przedpłatę na nabycie Kryptowalut, zostaną wypłacone na rachunek bankowy przypisany w koncie Użytkownika, w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.§ 22
Celem uniknięcia wątpliwości Dostawca wyraźnie wskazuje, że nie jest stroną Transakcji, a jedynie operatorem pośredniczącym w zawieraniu i rozliczaniu Transakcji.
Dostawca nie jest odpowiedzialny za zachowania Użytkowników.
Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu dla celów bezprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań związanych z procederem prania brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.§ 23
Mając na względzie wolę przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dostawca zastrzega, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa stypizowanego w art. 165a k.k.lub art.. 299 k.k., w następstwie wniosku lub zgodnie z treścią orzeczenia jakiegokolwiek uprawnionego organu wykonującego władzę państwową, możliwe jest wstrzymanie realizacji Transakcji oraz zablokowanie dostępu do Konta. Wstrzymanie realizacji Transakcji lub zablokowanie Konta Użytkownika może nastąpić również na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W czasie zablokowania dostępu Konta, możliwość korzystania z usług Serwisu zostaje zawieszona.§ 24
Z uwagi na wewnętrzne reguły obrotu Kryptowalutami, ze szczególnym uwzględnieniem zasady funkcjonowania sieci blockchain, Dostawca informuje, że nie ma wpływu na czas przesyłu Kryptowalut w relacjach z Użytkownikami.V. Czas trwania umowy§ 25
Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia e-mailem na adres [email protected] lub w inny dopuszczalny prawnie sposób.
Dostawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
otwarta zostanie likwidacja Dostawcy,
Dostawca podejmie decyzję o zakończeniu działania Serwisu z uwagi w szczególności na: ekonomiczną nieopłacalność dalszego prowadzenia Serwisu.
Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.
Dostawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: Użytkownik naruszył jedno z postanowień § 7 ust. 2, § 9 ust. 4, § 22 ust. 3 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.
W razie rozwiązania umowy na prowadzenie Konta, Dostawca zaprzestanie świadczenia usług realizowanych w ramach Serwisu.VI. Reklamacje§ 26
Reklamacje dotyczące świadczenia usług można składać do Dostawcy:
e-mailem na adres: [email protected],
telefonicznie pod numerem +48 61 333 22 52,
przesyłką pocztową kierowaną na adres wskazany w lit. c powyżej,
W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę lub nieprawidłowe działanie Serwisu.
Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.VII. Dane osobowe§ 27
Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika Dostawcy, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim.§ 28
Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
Dostawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.§ 29
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich poprawienia.§ 30
Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.§ 31
Dane osobowe zebrane przez Dostawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.§ 32
Dostawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.§ 33
Dostawca może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.§ 34
Dostawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na komputerze lub urządzeniu dostępowym Użytkownika Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy.
Dostawca przechowuje pliki cookies na komputerze lub urządzeniu dostępowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, analitycznych, marketingowych, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz do analiz zachowania Użytkownika w Serwisie.§ 35
Dostawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, komputera lub urządzenia dostępowego, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu dostępowym Użytkownika.
Dostawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Dostawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647§ 36
Dostawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, komputera lub urządzenia dostępowego, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.VIII. Postanowienia końcowe§ 37
Dostawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.§ 38
Dostawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
wprowadzenia przez Dostawcę nowych usług, związanych z przedmiotem działalności Serwisu,
rozbudowy możliwości Serwisu,
zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi.
W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Regulamin może być zmieniony w zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na zaistniałą przyczynę.
W przypadku skorzystania z powyższego prawa Dostawca prześle do Użytkowników, na wskazane przez nich przy rejestracji adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 25 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.§ 39
Dostawca informuje, że z uwagi na konieczność realizacji prac konserwacyjnych lub ulepszeniowych, działalność Serwisu może zostać tymczasowo zawieszona. Realizacja ww. prac będzie podjęta w następstwie stosownego komunikatu skierowanego do Użytkowników w formie e-mail lub poprzez monit na stronie głównej Serwisu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.§ 40
W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, wszelkie spory takich Użytkowników z Dostawcą podlegają jurysdykcji sądów polskich. Sprawy te będą rozpoznawane przez sąd polski właściwy miejscowo dla adresu Dostawcy.
Postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.§ 41
Umowy zawierane między Dostawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu.
Umowy zawierane między Dostawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, podlegają prawu polskiemu z tym zastrzeżeniem, że taki wybór prawa właściwego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które byłoby stosowane, gdyby nie niniejszy wybór prawa polskiego.§ 42
Regulamin znajduje się na stronie https://abucoins.com/pl/regulamin oraz w siedzibie Dostawcy.